Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


за онлайн резервации на хотелски услуги в хотел „Casa di Fiore SPA & Medical “, чрез уебсайта на хотела:

1. РЕЗЕРВАЦИИ:
1.1. Резервация на стаи може да бъде направена по следния начин: чрез бутон „Резервирай“ на уеб страницата на хотела www.casadifiore.com, ще бъдете насочени към онлайн резервационната бланка, където е необходимо да бъдат попълнени данни за: период, брой нощувки, брой стаи, брой възрастни, деца до 11,99 години и бебета от 0 до 1 г. След попълване на данните ще бъдат визуализирани възможните опции за резервиране – типове стаи, видове оферти и съответстващите им цени. След избиране на желаната оферта е необходимо да въведете личните си данни, за да бъде направена Вашата резервация: име, фамилия, имейл адрес и начин на плащане: банков превод или кредитна карта. За гаранция с банкова карта са необходими следните данни: номер на кредитна карта, валидност на кредитната карта, имената изписани върху картата, както и Card Security Code (CVV2 / CVC). Моля, прегледайте детайлите по резервацията си, запознайте се с условията, и в случай че желаете да направите резервацията си по описаните в офертата и условията параметри, отметнете „Приемам условията“ и натиснете „Потвърждение и резервация“. Вашата резервация е направена, и на посочения имейл адрес ще получите потвърждението и.

2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
2.1. Хотел „Casa di Fiore SPA & Medical“ се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца до 11,99 години, редовни и допълнителни легла, цена за нощувка. Гости на възраст 12 или повече години се таксуват като възрастни. Полето "Забележки" в бланката за резервация няма задължаващ характер за хотел Casa di Fiore SPA & Medical, като всички специални изисквания на клиента, попълнени в това поле, ще бъдат удовлетворени при възможност.

2.2. Цените в интернет страницата на хотел „Casa di Fiore SPA & Medical“ се визуализират в БГ валута (лева) и включват 9% ДДС, туристически данък и хотелска застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца (според възрастта им), и от актуалната ценова оферта за съответния период. Направената и заплатена през онлайн резервационния портал резервация е гарантирана със съответното авансово плащанe според офертата. Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително заплащане според условията на офертата, и гостите по тях няма да бъдат настанени. Хотел „Casa di Fiore SPA & Medical Hotel“ запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си без предизвестие и без уведомление. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

2.3. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да бъде платена авансово по банков път или чрез дебитна или кредитна карта. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на посочения в условията за резервация срок. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела.
В случай на плащане чрез банков превод, моля, имайте предвид, че трябва да посочите номера на резервацията, името на титуляра на резервацията и датите на престой в хотела като основание за плащане.

При пакетни и празнични предложения, по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването си в размер на 100 (сто)% от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на посочения в условията за резервация срок.

След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

При неизвършено плащане в рамките на посочения в условията за резервация срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация.

ВАЖНО!
Моля, при затруднения да резервирате и платите Вашата резервация през резервационния портал на хотел „Casa di Fiore SPA & Medical“, свържете се с нашия екип на телефон +359 875 35 7575 или адресирайте Вашите въпроси на e-mail: hotel@casadifiore.com


3. АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ:
3.1. При промени и анулации на вече платена от страна на клиента резервация, „Бийч Ризорт“ ЕООД задържа съответната неустойка според условията на резервираната ценова оферта.
3.2. При неявяване (no-show) или ранно напускане при вече платена от страна на клиента резервация, „Бийч Ризорт“ ЕООД задържа 100% от сумата по резервацията като неустойка.

3.3. В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на хотел Casa di Fiore SPA & Medical. Възстановяването на заплатени суми от „Бийч Ризорт“ ЕООД, ще бъде направено чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането по резервацията. Възстановяването на суми се извършва в 30-дневен период от датата на анулацията.

3.4. При осъществяване на покупка на ваучер за подарък е възможна промяна на датата на валидност или името на ползвателя до 10 дни преди периода на изтичането му чрез писмено заявявано желание от страна на ползвателя. Заплатена сума по издаден ваучер не се възстановява.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
4.1. Хотелиерът се задължава да предостави стандартните за категория „пет звезди“ туристически услуги, заплатени от Потребителя.

4.2. Хотелиерът има право да откаже приетата резервация, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащанията в пълен размер в установените срокове.

4.3. Потребителят се задължава:
4.3.1. да заплати в установените срокове стойността на направената резервация;
4.3.2. да спазва законите на Република България и Правилника за вътрешния ред в хотела;

5. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ:
5.1. Хотелиерът не носи отговорност пред Потребителя в случай на форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в
Република България, така и в чужбина, заплашващи сигурността на хората или ограничаващи тяхната възможност да се придвижват, правителствени решения, прекъсване на водоснабдяването, електрозахранването и други услуги от външни доставчици, върху които хотелът няма контрол, както и за всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след направена резервация, което не може да бъде избегнато от страна на Хотелиера и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на
задълженията им.

5.2. Хотелиерът носи отговорност само за събития настъпили на територията на хотела и не носи каквато и да било отговорност към Потребителя при консумирани от него храна и напитки извън определените от хотела места и извършване на действия извън хотела различни от обичайните такива за територията на хотела.

5.3. Хотелиерът не носи каквато и да било отговорност към претенции на Потребителя, които не са съобщени от него по време на престоя му в хотела или не са потвърдени от лекарския екип, обслужващ хотела, или са недоказани по несъмнен и категоричен начин, че са възникнали в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Хотелиера.

5.4. Хотелиерът може да търси отговорност от Потребителя в случай на възникнало събитие, което може да увреди личното достойнство на персонала на хотела, репутацията или имуществото на хотела.

5.5. Хотелиерът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на Потребителя или нарушение на правилника за вътрешния ред в хотела, му е отказано изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от територията на хотела, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

5.6. Хотелиерът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на престоя му в хотела.

5.7. Хотелиерът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на почивката му от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи Хотелиерът съдейства на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава
обичайна туристическа почивка на другите гости на хотела.

5.8. Хотелиерът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или
е закъснял след обявеното време и поради това не е получил едни или други услуги.

5.9. Опцията "безплатен паркинг" е възможна до изчерпване на наличните свободни паркоместа.

6. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ:
6.1. Всички спорове по изпълнение на услугите, произтичащи от направената резервация ще бъдат решавани по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане пред компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на престоя в хотела се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред Хотелиера и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

7. ЛИЧНИ ДАННИ:
7.1. „Бийч Ризорт“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Когато предоставяте своите лични данни, това се извършва съгласно изискванията на Закона за туризма и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за цели, предвидени в тези нормативни актове. Вие имате право на достъп до своите лични данни на адреса на Дружеството: гр. Силистра, ул. Добруджа 41, за контакт: отдел „Маркетиг и Резервации“, e-mail: hotel@casadifiore.com

7.2. Предоставените от Вас лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител. Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства.
“Бийч Ризорт“ ЕООД не променя и не разкрива лични данни на своите клиенти и не предоставя лични данни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. “Бийч Ризорт“ ЕООД не обработва лични данни за целите на директен маркетинг, освен с изричното информирано
съгласие на субектите.

Хотелиерът си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, структурата и съдържанието на своя уебсайт, както и да прекратява достъпа до него по всяко
време, за което не е длъжен да уведомява Потребителя.
https://www.livechatalternative.com/